Rolling

Teated

Sulge

Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

OÜ Rolling
PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kinnitatud Eestis ,Tallinn, 15 Mai 2018.

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemistähtaja kohta andmete saamise ja töötlemise ajal.

Tehes koostööd Rolling OÜ-ga, võib isikult nõuda isiklikku laadi teavet, sealhulgas nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Teave on vajalik otsese koostöö tagamiseks – tellimuse töötlemiseks, tarnimiseks ja arvelduste haldamiseks ja/või töösuhte sõlmimiseks ning säilitamiseks. Rolling OÜ-s kasutatakse isikuandmeid järgides kõrgemaid turvalisusstandardeid.

Isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on Rolling OÜ, ühtne registrikood 12571469, juriidiline aadress Betooni tänav 1, Tallinn, 11415, Eesti. OÜ kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on telefoninumber 6 280 808 või e-posti aadress  office@rolling.ee. Kasutades neid kontaktandmeid või pöördudes Rolling OÜ juriidilisele aadressile, võib esitada päringu isikuandmete töötlemise kohta.

Dokumendi kohaldamisala

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta – Rolling OÜ kliendi, koostööpartneri, töötaja, töökoha kandidaadi või ettevõtte külastaja kohta. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:
 • füüsiliste isikute suhtes – töötajad, tulevased töötajad, kliendid ja teised teenuste tarbijad (sealhulgas tulevased, endised ja praegused);
 • Rolling OÜ territooriumi ja ruumide külastajate suhtes, sealhulgas need, kelle suhtes kasutatakse videovalvet.
Rolling OÜ hoolitseb isiku privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib isiku õigusi isikuandmete töötlemise õiguspärasusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega – isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning teised kohaldatavad privaatsus- ja andmetöötlusalased õigusaktid.

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötluse kohta sõltumata sellest, millisel kujul ja/või keskkonnas annab isik andmeid (Rolling OÜ veebilehel, e-posti, telefoni teel või kohapeal) ning millistes ettevõtte süsteemides või paberkujul neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Rolling töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
 • Teenuste osutamisel ja toodete müümisel:
  • kliendi tuvastamiseksi;
  • lepingu ja/või arve koostamiseks ja allkirjastamiseks;
  • kauba tarnimiseks ja/või teenuste osutamiseks;
  • garantiikohustuste täitmiseks;
  • klienditeeninduseks;
  • vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
  • klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks ja rahulolu mõõtmiseks;
  • arvelduste haldamiseks;
 • Rolling OÜ teenusekvaliteedi tagamiseks, vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks telefonivestluste salvestiste raames. Vestluste salvestisi säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab Rolling OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise.
 • Rolling OÜ vara ja isikute turvalisuseks, varguste ning pettuste ärahoidmiseks Rolling OÜ territooriumil ja ruumides, süüteo kindlakstegemiseks, võimalike seaduserikkujate tuvastamiseks videovalve abil. Videovalve andmeid säilitatakse üks kuu. Selle tähtaja lõppedes tagab Rolling OÜ andmete täieliku automaatse kustutamise eeldusel, et eelnevalt ei ole andmeid nõutud või pole kindlaks tehtud süütegusid. Kui andmeid on eelnevalt nõudnud pädevad riigi- või kohalikud asutused või on tuvastatud süütegusid, säilitatakse andmed vajaduse korral;
 • teabe andmiseks riiklikele haldusasutustele ja operatiivtegevuse üksustele riigivälistes õigusaktides sätestatud juhtudel ja mahus;
 • muudel erieesmärkidel, millest teavitatakse isikut hetkel, mil Rolling OÜ edastab isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemine

Rolling OÜ töötleb isikuandmeid, kasutades nüüdistehnoloogiate võimalusi, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja saadaolevaid organisatoorseid, finants- ja tehnilisi ressursse.

Isikuandmed võib üle anda usaldusväärsetele teeninduspartneritele, kes osutavad konkreetseid teenuseid, näiteks ressursside planeerimissüsteemi tagajatele, ettevõttele, kes osutab valve- ja turvateenuseid.  

Isikuandmete saajate kategooriad

Rolling OÜ ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid või koostöö ajal saadud mis tahes andmeid, välja arvatud:
 • kui tuleb andmed anda kolmandale isikule sõlmitud lepingu raames, et teha mõnda lepingu täitmiseks vajalikku või seadusega delegeeritud toimingut (näiteks pangale arvelduste tegemiseks, kullerposti teenuse osutajale tellimuse kättetoimetamiseks väljapoole Rolling OÜ tarneala, ressursside planeerimise süsteemi hoidjale andmesäilitamise ja töötlemise eesmärgil, valveettevõttele videovalve raames turvalisuse tagamiseks);
 • õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel õigusaktides sätestatud korras ja mahus;
 • õigusaktides sätestatud juhtudel Rolling OÜ õigustatud huvide kaitseks, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on riivanud eespool nimetatud õigustatud huve.

Isikuandmete säilitamise kestus

Rolling OÜ säilitab ja töötleb isikuandmeid, kuni kehtib vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest:
 • ainult nii kaua, kuni kehtib isikuga sõlmitud leping;
 • kuni õigusnormides sätestatud korras saab Rolling OÜ või isik kasutada oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada või menetleda hagi kohtus);
 • kuni ühel pooltest kehtib õiguslik kohustus säilitada andmeid;
 • kuni kehtib isiku nõusolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu õiguslik alus andmetöötluseks.
Pärast seda, kui lõpevad eespool nimetatud asjaolud, isikuandmed arhiivitakse, kustutatakse või likvideeritakse.

Juurdepääs isikuandmetele ja teise isiku õigus

Isikul on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega.

Isikul on kooskõlas õigusaktidega ka õigus nõuda Rolling OÜ-lt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist isiku suhtes või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis on tehtud Rolling OÜ seadusjärgsete (õiguspäraste) huvide alusel), samuti õigus andmete ülekandmisele. Need õigused on teostatavad niivõrd, kuivõrd andmetöötlus ei tulene Rolling OÜ kohustustest, mis talle on kehtivate õigusaktidega kehtestatud ning mis viiakse ellu ühiskonna huvidest lähtuvalt.

Isik võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:
 • kirjalikus vormis kohapeal Rolling OÜ büroos, esitades isikut tõendava dokumendi;
 • elektronposti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektronallkirjaga.
Saades isiku taotluse oma õiguste teostamise kohta, veendub Rolling OÜ isikusamasuses, hindab taotlust ja täidab selle kooskõlas õigusaktidega. 

Rolling OÜ saadab isikule vastuse posti teel tema poolt näidatud kontaktaadressile tähitud kirjaga või e-posti teel, arvestades võimaluse korral isiku soovitud vastuse saamise viisi. 

Rolling OÜ tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas õigusaktidega ja isiku vastuväidete korral võtab vajalikud meetmed vastuväite lahendamiseks. Siiski, kui see ei õnnestu, on isikul õigus pöörduda järelevalveasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Ühenduse võtmine isikuga

Rolling OÜ võtab ühendust isikuga, kasutades isiku antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress). Rolling OÜ edastab teavet lepingujärgsete teenuste kohta sõlmitud lepingu ja/või väljastatud arve alusel (näiteks teenuste tarnimise või muudatuste kooskõlastamine, teave arvete kohta jm).

Kaubanduslikud teadaanded

Rolling OÜ võib kasutada isikuandmeid turundus- ja kommunikatsioonitegevuses isikule teabe edastamiseks aktuaalsete pakkumiste ja uudiste kohta, mis võiksid isikule huvi pakkuda. Isik võib mis tahes hetkel keelduda nende reklaampakkumiste saamisest ühel alljärgnevatest viisidest:
 • kasutades kaubanduslikus teadaandes ettenähtud automatiseeritud võimalust keelduda edaspidiste teadaannete saamisest, klõpsates keeldumise viitele vastava kaubandusliku teadaande (e-posti) lõpus;
 • saates e-kirja aadressile  office@rolling.ee;
 • helistades Rolling OÜ büroosse 6 280 808;
 • kohapeal Rolling OÜ büroos Betooni tänav 1, Tallinn, 11415.
Rolling OÜ katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui on töödeldud isiku taotlus. Taotluse töötlemine viiakse läbi ühe tööpäeva jooksul. 

Rolling OÜ ei luba kunagi kolmandatel isikutel kasutada isikuandmeid reklaami ja kommunikatsiooni eesmärgil. 

Muud tingimused

Rolling OÜ-l on õigus teha privaatsuspoliitikas täiendusi, tehes poliitika kehtiva versiooni isikutele Rolling OÜ veebilehel kättesaadavaks.

Rolling OÜ veebilehel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna Rolling OÜ vastutust.
rolling!Tasuta tarned
Suur ladu
20 aastat kogemust
Ohutu töökeskkond

Rolling Kroonid

Sulge

Pakume Rolling Online kasutajatele tutvumiseks uut ja unikaalset ekstrat – lojaalsusprogrammi Rollingu Kroonid!

Kliendil on võimalik Rollingu netipoes www.rolling.ee ostes hakata koguma Rollingu Kroone (=EUR).

Kogutud Rollingu kroone võib kasutada 2 viisil:

 1. nendega võib arveldada tellitud kaupade ja teenuste eest, saades seeviisil täiendavaid hinnasoodustusi ning suurendades oma ettevõtte kokkuhoidu;
 2. Rolling Online kasutajad võivad kogutud Rollingu kroonide summa ulatuses valida endale boonuskaupade kataloogist meeldivaid kingitusi – olgu selleks igatsugu tarvilised asjad, kinkekaardid, reisipaketid, keelekursused jmt.meeldivad auhinnad.

Kogutud Rollingu kroonide summat saab lojaalsusprogrammi liige kontrollida, logides sisse Rolling Online süsteemi jaotisse – Minu profiil. Kogutud Rollingu kroonide kehtivusaeg on 1 (üks) aasta alates nende saamise päevast. Kõige vanemaid kogutud Rollingu kroone kasutatakse arveldamishetkel esimesena.

Lojaalsusprogrammiga liitumiseks palume ühendust võtta meie müügispetsialistidega!

Olete oodatud registreeruma, nautimaks juba täna kõiki Rolling klientide eeliseid!

Ostukorv

Sulgema
Your basket is empty
Teie ostukorv on hetkel tühi

Kassettide otsija

Sulge
Riik
Keel

Minu profiil

Sulgema

Teie müügispetsialist

Ielikt grozā

Aizvērt

Kasutajate haldus

Sulge

Võrdle tooteid

Võrdle Sulge