—>

Taidetud või taastatud kasseti garantiikaart

1. „Rolling” OÜ tagab, et täidetud või taastatud kassett ei tekita õige ekspluateerimise korral mitte mingisuguseid kahjustusi mitte ühelegi antud kasseti jaoks ette nähtud laserprinterile või koopiamasinale;
2. „Rolling” tagab, et, kassett täidetakse sellise toonerikogusega, mis ei ole väiksem kui tootja poolt täidetud originaalkassetis, s.t., et väljatrükkide arv ei ole väiksem kui tootja poolt valmistatud originaalkassettidel. Taolise toonerikoguse kontrolli tagavad tooneriga täitmiseks ette nähtud sertifitseeritud seadmed. Selles veendumiseks kirjutage üles trükiseadme (printeri/koopiamasina) loendurite näitajad. Arvestage, et kasseti toonerikulu sõltub väljatrükitud lehe kaetusest. Mida suurem kaetus, seda suurem toonerikulu. Tootjad lähtuvad kassettide väljatrükkide arvu kindlaksmääramisel sellest, et A4 lehe kaetus ei ületaks 5%;
3. „Rolling” kõrvaldab tasuta kõik täidetud kassetist tingitud rikked;
4. „Rolling” tagab täidetud kasseti väljavahetamise analoogse kasseti vastu, kui Klienti ei rahulda täidetud või taastatud kasseti kvaliteet. Garantii kehtib taastamise käigus väljavahetatud kasseti detailide suhtes, antud garantii ei kehti kasseti loomulikult kuluvate detailide suhtes;
5. „Rolling” kinnitab, et antud kasseti täitmiseks või taastamiseks on kasutatud kvaliteetseid materjale, lähtudes täidetava kasseti tüübist;
6. „Rolling” kinnitab, et kasseti täitmine või taastamine on teostatud professionaalselt, lähtudes ette nähtud tehnilistest normidest;
7. „Rolling” garantii kehtib, kui klient teavitab „Rollingut” viivitamatult täidetud kasseti mitterahuldavast printimiskvaliteedist, katkestades ühtaegu kasseti kasutamise;
8. Garantii „Rollingu” poolt täidetud ja/või taastatud kassettide suhtes kehtib juhul, kui on järgitud käesoleva garantiikaardi p.10ga sätestatud „Kasseti transportimis-, säilitamis-ja kasutustingimusi”, lähtudes alljärgnevatest garantiitähtaegadest:
8.1. mustvalged printerid/koopiaseadmed — 12 kuud alates kasseti täitmisest või taastamisest;
8.2. värvilised printerid/koopiaseadmed — 6 kuud alates kasseti täitmisest või taastamisest;
8.3. täidetud tindikassetid — 1 kuu alates täitmisest.
9. „Rollingu” poolt täidetud või taastatud kasseti garantii ei kehti, kui seda on parandatud ja/või lahtivõetud Kliendi või kolmanda isiku poolt.
10. Kasseti transportimis-,säilitamis-ja ekspluatatsioonitingimused:
10.1. kassettide transportimisel ja säilitamisel tuleb järgida kassettide asetuse suunda, mis on ära näidatud taidetud või taastatud kasseti kartongpakendil;
10.2. säilitustemperatuuri ettenähtud vahemik on 5 -35 °C;
10.3. suhteline õhuniiskus 35 - 85%, kui kasseti löögi-ja niiskuskindel kaitsepakendit (airbag) pole lahti tehtud;
10.4. kassetti ei tohi hoida päikese käes;
10.5. kassett tuleb löögi-ja niiskukindlast pakendist välja võtta vahetult enne printeris või koopiamasinas kasutamist;
10.6. kui kassett on printerist/koopiamasinast välja võetud, siis tuleb see turvalise säilitamise või transportimise tagamiseks katta kaitsekattega ning panna löögi-ja niiskuskindlasse pakendisse (airbag). Kassetti ei tohi panna vertikaalselt ega tagurpidi pöörata. Kassetti tuleb hoida sellises asendis, nagu see on printeris või koopiamasinas;
10.7. vältige kasseti mehaanilist kahjustamist ja selle edasist kasutamist trükiseadmes (koopiaseadmes) . Taolise kasseti suhtes garantii ei kehti.
11. Kasulikud nõuanded (need kehtivad nii täidetavate kui ka taastatavate kassettide suhtes, samuti originaalkassettide suhtes):
11.1. kui kassett on külma käes olnud, siis ärge kasutage seda, enne kui see pole saavutanud toatemperatuuri taset, vastasel korral võib väljatrüki kvaliteet osutuda ebarahuldavaks;
11.2. kassetti tuleb hoida pakendis, soovitavalt kuivas ja pimedas kohas. Kütmata ruumides hoitava kasseti printimis/paljundamiskvaliteet võib osutuda ebarahuldavaks;
11.3. tindiprinteri kassetti tuleb täita vahetult parast kasseti tühjakssaamist, vastasel korral pole seda enam võimalik täita;
11.4. mittekvaliteetse paberi kasutamisel kuluvad kasseti-ja printeridetailid kiiremini;
11.5. printeri/koopiamasina ja selles kasutatava kasseti täisväärtusliku ja kvaliteetse töötamise tagamiseks on soovitav teostada nende regulaarset profülaktikat
Võrdle tooteid

Eemalda kõik